Algemene voorwaarden

AANBIEDER
► De webwinkel Littlestars.eu is eigendom van Manouk Brouwer te Ossenwaard en is ingeschreven bij de kamer van koophandel (KVK) onder het nummer 5837.2180. Het BTW-nummer is 206421990B01, verder aangeduid als (“Verkoper”). Telefoonnummer +31 6 146 11 529.

TOEPASSING
► Elke bestelling geplaatst door de Koper geldt als aanvaarding van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Verkoper, welke steeds voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

PRIJZEN EN PRODUKTINFORMATIE
► De verkoopprijzen op de website worden vermeld in Euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. De Verkoper behoudt zich het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een reeds gekocht artikel afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

► De verkoper tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren.

AANVAARDING VAN DE BESTELLING
► De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat hij deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat hij met uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de produkten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

LEVERING
Bij ieder artikel staat precies vermeld wat de verwachte leveringstermijn is. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

► In geval van niet-levering van de goederen worden de betaalde sommen aan de Koper terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

BESTELLING
Na bestelling wordt er een automatische e-mail met de bevestiging van de bestelling verstuurd. Mocht er een foutje in het voorraadsysteem geslopen zijn en een artikel is niet meer voorradig, dan krijgt de Koper daar binnen 1 werkdag bericht over.

VERZAKINGSRECHT
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 6 april 2010, heeft de Koper het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De Koper kan hiervoor gebruik maken van het Modelformulier voor Herroeping. Indien de consument zich op deze mogelijkheid beroept, dient hij de goederen op eigen risico en kosten, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, terugsturen naar DREAM - Inge Vandecaetsbeek, Meerbeemdlaan 17, 3740 Bilzen.

► De Verkoper behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de Verkoper of de leverancier van het artikel.

WETTELIJKE GARANTIE
Alle goederen die te koop worden aangeboden op Littlestars.eu vallen onder de Wet op de Garantie, Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004)

PERSOONSGEGEVENS
Door een bestelling te plaatsen op www.kindernachtmode.com, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De Verkoper zal de gegevens in geen enkel geval overmaken aan derden. De Koper heeft voor al zijn gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft te allen tijde het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Daartoe dient de Koper zich te richten tot Kindernachtmode.com via e-mail (inge@littlestars.eu), telefonisch of schriftelijk. 

► Voor meer informatie over de privacy-wetgeving wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

KLACHTEN
Klachten dienen bij ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Verder kan je als consument sinds februari 2016 ook terecht bij het platform Online Dispute Resolution, een initiatief van de Europese Unie. Hierbij alvast de link: http://ec.europa.eu/odr/ 

OVERMACHT
De Verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet- uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen produktie- onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertraging in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de Verkoper, hetzij zijn leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

BEWIJS
Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

SCHEIDBAARHEID
Indien één van de huidige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.

Littlestars.eu, Inge Vandecaetsbeek behoudt zich het recht, te allen tijde en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.